Odborný časopis Matice slovenskej: magazín Slovensko – Národné Spektrum

V roku 2020 sa vydavateľstvo Matice slovenskej rozhodlo pretransformovať magazín Slovensko na odborný časopis magazín Slovensko – Národné Spektrum. Šéfredaktor časopisu PhDr. Peter Sokolovič, PhD. rozhodnutie odôvodnil túžbou zatraktívniť pôvodný časopis a urobiť ho pútavejším pre širší okruh čitateľov.

„Nový časopis Slovensko – Národné spektrum bude orientovaný na čitateľa, ktorý hľadá nové poznatky prevažne z oblasti dejín Slovenska, ale aj literatúry, národopisu a ďalších spoločenských vied. Jeho súčasťou budú ako štúdie, tak aj popularizačné články a materiály s dôrazom na matičné a národné témy. V dnešnej dobe, keď sú pojmy ako vlastenectvo a národná hrdosť v mnohých prípadoch spájané priam až s hanlivým významom, je dôležité, aby aj Matica slovenská vedecko-popularizačnou formou dokázala ponúknuť alternatívu médiám, ktoré znevažujú národný cit a hrdosť Slovákov,“ píše sa v slove šéfredaktora na stránke Matice.

Časopis vychádza dvakrát ročne.  Prvé číslo z roku 2020 má na obale časopisu osobu básnika P.O Hviezdoslava s titulkom Slovenský Prometej – či možný je?. Nižšie sú uvedené ďalšie, hlavné témy čísla – Odkaz Ľudovíta Štúra, Návrat do zlatého vekuTrianon 100 rokov.

Po prvej strane časopisu s úvodným slovom predsedu Matice Mariána Gešpera nasleduje dvojstránka, kde okrem reklamy na ponuku z vydavateľstva Matice slovenskej a Šatnice Matice slovenskej, nájdeme aj obsah. Ten je rozdelený na štúdie, materiály, články, osobnosti, zaujímavosti, anotácie, recenziezbierkový predmet. Obsah je rozdelený rovnako v obidvoch číslach z roku 2020.

Predstavenie prvého čísla

V kapitole štúdie sa postupne Jaroslav Chovanec venuje Odkazu Ľudovíta Štúra a generácie štúrovcov dnešku, Róbert Letz rozoberá Národné a kresťanské zbližovanie v 50. Rokoch 19. storočia – východisko k uskutočneniu matičnej myšlienky a Vladimíra Vrajová čitateľovi ponúkla Systém básnickej obraznosti v poetickom texte Pavla Országha-Hviezdoslava Slovenský Prometej – či možný je?

Jednotlivé štúdie sú poctivo odzdrojované odkazmi pod čiarou – či už na pramenné materiály, alebo na iné, odborné zdroje. Kvalitné texty sú tak, ako aj v celom časopise vhodne dopĺňané dobovými fotografiami či inými zaujímavými ilustráciami.

Kapitola materiály obsahuje dva články. Prvý skoncipoval Miroslav Pius a nesie názov Návrat do zlatého veku (mytologické prvky v slovenských ľudových rozprávkach). Text čitateľovi okrem zaujímavých informácií poskytuje prepracované ilustrácie z rozprávkových kníh, napríklad ilustráciu od Ľudovíta Fulu pre rozprávku Traja zhavranelí bratia.  Druhý článok sa venuje Obnove vojnového pamätníka a cintorína slovenskej armády v Lipovci na Ukrajine a jeho autorom je Pavel Mičianik. Článok obsahuje okrem informácií o histórii cintorína aj informácie a fotografie zo spomienkových akcií na tomto mieste či rekonštrukcie pamätníka a obnovy cintorína, ktorá sa udiala v rozmedzí rokov 2017 – 2019. Ako príloha sa tu nachádza prepis prejavu PhDr. Pavla Mičianika PhD., M.A., na slávnostnom otvorení rekonštruovaného slovenského vojenského cintorína v Lipovci.

V kapitole články sa objavil text historika Ivana Mrvu Trianon – sto rokov od podpisu mierovej zmluvy. Článok mapuje udalosti a boj proti rôznym prekážkam Slovákov z rôznych svetových strán od obdobia pred Trianonom a odmietavého postoja náčelníka maďarskej delegácie Alberta Apponyiho, až po dnešok.

Nasledujúca kapitola s názvom osobnosti obsahuje taktiež iba jeden text, a to od Lukáša Krajčíra, ktorý napísal článok Občiansko-výchovné úvahy vo vydaných spisoch Jura Janošku. Bývalý predseda Matice slovenskej a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku „organizačne a názorovo zasahoval do viacerých sfér verejného priestoru. Tá politicko-spoločenská si dodnes zasluhuje osobitnú pozornosť,“ usudzuje autor v perexe predmetného článku.

1 /Slovensko – Národné spektrum 2020, č.1, str. 68-69

V časti časopisu zaujímavosti sa nachádzajú dva príspevky Ivana Mrvu. Naprv sa venuje Čriepkam z uhorského snemu – v texte sa dozvieme napríkad to, čo sa hovorilo o Slovákoch a Maďaroch na sneme v roku 1844. Druhý text rozoberá Zaujímavosti z histórie fauny na Slovensku.

V ďalšej kapitole sa nachádzajú Anotácie a recenzie. Peter Sokolovič sa pozrel na knihu Úsilie Slovákov o autonómiu, Peter Mulík na publikácie Pittsburská dohoda  a Rok 1918 a Slováci. Vojtech Karpáty rozoberal publikáciu Druhá budova Matice slovenskej : od myšlienky po skutočnosť. Na ďalšej strane sa nachádza zrejme redakčný text, ktorý sa venuje knihe, ktorú v spolupráci s Pavlom Pareničkom skoncipoval aj súčasný predseda Matice Marián Gešper a nesie názov Predsedovia Matice slovenskej 1863 – 2019.

Záverečná rubrika Zbierkový predmet obsahuje príspevok Pavla Mičianika – Železný náhrobný kríž slovenskej armády v Ľvove. Ilustrovaný text ponúka informácie o pravdepodobne jediný takýto dochovaný kríž na území Ukrajiny a celého bývalého Sovietskeho zväzu, ktorý slovenská armáda počas vojny proti ZSSR inštalovala na hroby padlých slovenských vojakov.

Záver

Časopis hodnotím ako veľmi vydarený počin Matice slovenskej. Podľa môjho názoru má potenciál osloviť širšie publikum a do väčšej miery spopularizovať slovenskú históriu. Časopis nie je orientovaný iba na nejaký konkrétny výsek zo slovenských dejín a jednotlivé témy sú prezentované pútavou formou, teda nie sú určené iba pre odborníkov. Vizuálna stránka (kvalitný papier, fotografie, obrazové materiály a ilustrácie) je vhodným oživením obsiahnutých textov. Rozsah 80 strán pre jedno číslo považujem pre tento typ časopisu  za dostačujúci a obsah určite obohatí čitateľa o zaujímavé pohľady či nové informácie o rôznych témach.

Odborný časopis Matice slovenskej Národné Spektrum si môžete objednať alebo predplatiť TU a podporiť tak činnosť finančne poddimenzovanej najstaršej slovenskej kultúrnej ustanovizne.

Cena časopisu je 3,5€ za jedno číslo.

2 /Facebook Matica

Zdroj:

Slovensko – Národné Spektrum. ISSN 0231-7303, 2020, roč. 42, č.1, 80 s.

Zdroje obrázkov:

Titulný obrázok: https://matica.sk/wp-content/uploads/2020/11/ns2-600×314.png

1: Slovensko – Národné Spektrum. ISSN 0231-7303, 2020, roč. 42, č.1, s. 68-69.

2: https://www.facebook.com/maticasvk/photos/2526523297637816

_______________________________________________________________________________________________________________

Autor článku je Marek Gábrik, študent a aktivista. Na našu stránku prispieva svojimi článkami ako externý bloger.

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853